PSYCHSociety Pinning Ceremony starts July 23, 2014