HAPPY BIRTHDAY REV. FR. ABRAHAM LATOZA, OAR October 20