LIKHANG –AWIT AT FILKANYAW SA AGOSTO 31

Ang Kagawaran ng Filipino ay magdiriwang ng “Timpalak sa Likhang – Awit at Filkanyaw” na may tema na: “Lakas ng Wikang Filipino, Tatag ng Pagka-Pilipino sa ika-31 ng Agosto, 2012 sa University Auditorium. Ito ay magsisimula sa 8:15 ng umaga hanggang alas singko ng hapon. Ang mga kalahok nito ay mangagaling sa iba’t-ibang klase ng Kagawaran. May dalawang bahagi ang timpalak. Si Dekana Ofelia Posesion, Ph.D ay magbibigay ng Pambungad na Pananalita. Si Dr. Ma. Theresa H. Chavez, Puno ng Kagawaran ay ang inatasan sa pagtawag ng mga magwawagi.

Ang pagdiriwang na ito ay bahagi ng selebrasyon ng “Buwan ng Wika”.